انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت- اعضای انجمن
اعضای انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۶/۳۱ | 
ردیف نام نام خانوادگی سازمان آخرین مدرک نوع ثبت نام اعتبار عضویت
1 هادی طهرانی Iranian Health Education & Promotion Association عادی ۱۳۹۸/۸/۱
2 علیرضا نعمتی شرکت یکتاوب افزار شرق کارشناسی ارشد دانشجویی 0
3 محمد حسین تقدیسی دانشگاه علوم پزشکی ایران دکترا عادی ۱۳۹۷/۷/۳۰
4 محمود طاووسی پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی، مرکز تحقیقات س دکترا عادی ۱۳۹۷/۸/۱
5 زهره السادات نوابی کارشناسی ارشد دانشجویی ۱۳۹۷/۱۰/۶
6 رحمت اله دادور ۱۳۹۷/۱۰/۱۳
7 رضا جوروند دانشگاه تربیت مدرس تهران دکترا ۱۳۹۷/۱۰/۱۳
8 زهرا محمد یوسفی وردنجانی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد کارشناسی ارشد ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
9 توحید نوبخت کارشناسی ارشد ۱۳۹۷/۴/۱۹
10 رحمت چتری پور ۱۳۹۸/۴/۱۰
11 مریم سراجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان دکترا دانشجویی ۱۳۹۷/۱۰/۱
12 مهناز صلحی دکترا عادی ۱۳۹۷/۶/۱
13 آزاده حیدری علوم پزشکی زابل کارشناسی ارشد ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
14 هادی طهرانی ۱۳۹۷/۸/۱
15 محمد کمالی دانشگاه علوم پزشکی ایران دکترا ۱۳۹۷/۱۰/۱
16 سید کریم بخشیان تیزابی بیمارستان امام خمینی(ره) کوهدشت کارشناسی ارشد ۱۳۹۷/۹/۱۶
17 فریبا شهرکی ثانوی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان دکترا ۱۳۹۸/۲/۳
18 محمد خرسندی کارشناسی ارشد ۱۳۹۸/۲/۷
19 سیده صالحه مرتضوی علوم پزشکی ایران دکترا ۱۳۹۸/۲/۸
20 مریم هاشمیان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کارشناسی ارشد ۱۳۹۸/۲/۱۶
21 فاطمه رهبر کرباسدهی دانشگاه گیلان کارشناسی ارشد ۱۳۹۸/۲/۲۸
22 مانیا خلیلی پوردارستانی کارشناسی ارشد ۱۳۹۷/۸/۷
23 سید شهربانو هاشمی علوم پزشکی ایران کارشناسی ارشد ۱۳۹۸/۲/۴
24 پروانه صحرائی کارشناسی ارشد ۱۳۹۸/۴/۱۴
25 طاهره حقیقی کناری دانشگاه شهید بهشتی کارشناسی ارشد ۱۳۹۸/۴/۹
26 طاهره ناصری بوری ابادی علوم پزشکی شاهرود دکترا ۱۳۹۸/۴/۱۹
27 سیّدجلیل سیّدی اندی دکترا ۱۳۹۷/۴/۱۸
28 بهجت شکروش دانشگاه علوم پزشکی تبریز دکترا ۱۳۹۷/۴/۱۷
29 راضیه رضائی کارشناسی ارشد ۱۳۹۷/۴/۱۸
30 احمد نصرالله زاده دانشگاه ارومیه دکترا ۱۳۹۸/۴/۲۴
31 مصطفی مژدهی فرد دکترا ۱۳۹۷/۴/۲۴
32 حسن رضا علی پور عبدلی درمانگاه جواد الائمه (ع) کارشناسی ارشد ۱۳۹۷/۵/۵
33 فاطمه رحیمی مرکز بهداشت جنوب تهران کارشناسی ارشد ۱۳۹۷/۵/۱
34 سیده هاجر خاتمی آبکنار کارشناسی ارشد ۱۳۹۷/۵/۴
35 زهرا خزیر دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دکترا ۱۳۹۷/۵/۸
36 سید محمد حسین ناصحی کارشناسی ارشد ۱۳۹۷/۵/۶
37 محمد رضا ریحانی کارشناسی ارشد ۱۳۹۷/۵/۶
38 خالد سمیعی رودی مجتمع آموزش عالی سلامت خواف ۱۳۹۷/۵/۸
39 ناهید پورهاشم دانشگاه علوم پزشکی تبریز کارشناسی ارشد ۱۳۹۷/۵/۸
40 سیده شهربانو دانیالی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دکترا ۱۳۹۷/۵/۱۰
41 سیده خدیجه سیدی ثانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد کارشناسی ارشد ۱۳۹۷/۶/۱۷
42 مهدی قلیان اول دکترا ۱۳۹۷/۶/۱۷
43 سیده فاطمه رحیمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند کارشناسی ارشد ۱۳۹۷/۵/۱۷
44 مهری حسین طلایی کارشناسی ارشد ۱۳۹۷/۵/۱۷
45 رضا فاریابی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت دکترا ۱۳۹۷/۵/۲۳
46 مهناز معتمدی ۱۳۹۷/۵/۲۳
47 عظیمه خدامی نسب دانشگاه علوم پزشکی بوشهر کارشناسی ارشد ۱۳۹۷/۵/۲۵
48 حامد میرزائی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دکترا ۱۳۹۷/۵/۲۵
49 اکرم سادات حسینی دکترا ۱۳۹۷/۵/۲۸
50 افسانه بهروزپور دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کارشناسی ارشد ۱۳۹۷/۵/۳۱
51 فاطمه السادات حسینی علوم پزشکی جهرم ۱۳۹۷/۶/۶
52 عباس زنگی آبادی کارشناسی ارشد ۱۳۹۷/۶/۱۱
53 امیر چگینی سروش سلامت پایدار ایرانیان دکترا ۱۳۹۷/۶/۱۹
54 نسیم میرزایی ۱۳۹۷/۷/۱
55 نسرین آزرم دانشگاه علوم پزشکی تهران MD ۱۳۹۷/۷/۱۳
56 پروانه خفتان کارشناسی ارشد ۱۳۹۷/۷/۲۵
57 زینب غضنفری دانشگاه علوم پزشکی ایلام دکترا ۱۳۹۷/۸/۳
58 مجتبی رضایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز کارشناسی ارشد ۱۳۹۷/۹/۱۹
59 سپیده سلیمانی بیمارستان فوق تخصصی شمال آمل کارشناسی ۱۳۹۷/۹/۲۲
60 فرشته رضایی نسب دکترا ۱۳۹۷/۹/۲۵
61 سارا کاظمی دانشگاه تربیت مدرس کارشناسی ارشد ۱۳۹۷/۹/۲۵
62 علی حاجی پور دانشگاه علوم پزشکی کارشناسی ۱۳۹۷/۹/۲۶
63 علی اکبر یاسمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام کارشناسی ارشد ۱۳۹۷/۱۰/۱۳
64 فاطمه استبصاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دکترا ۱۳۹۷/۱۱/۱
65 میترا لبوالفتحی ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
66 محمدرضا میری دکترا ۱۳۹۷/۱۱/۷
67 شکیبا زاهد ۱۳۹۷/۱۱/۸
68 علی پورابراهیم کارشناسی ارشد ۱۳۹۷/۱۲/۲
69 زینب جلمبادانی سایر موارد ۱۳۹۷/۱۲/۵
70 زینب بازوند دانشگاه تربیت مدرس کارشناسی ارشد ۱۳۹۷/۱۲/۷
71 مسعود مطلبی قاین مرکز تحقیقات بهداشتکار، ع پ ایران دکترا ۱۳۹۷/۱۲/۸
72 فاطمه السادات ایزدخواه دانشگاه علوم پزشکی قم کارشناسی ارشد ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
73 زهره احمدی داتشگاه علوم پزشکی قم کارشناسی ارشد ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
74 زهرا باجی سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان کارشناسی ارشد ۱۳۹۸/۱/۲۶
75 افسانه آئین دکترا ۱۳۹۸/۲/۲
76 جلال عبدی دانشگاه علوم پزشکی همدان دکترا ۱۳۹۸/۳/۷
77 راضیه اعتصامی پور کارشناسی ارشد ۱۳۹۸/۳/۱۳
78 شرکت پایش کیفیت نیکا شرکت پایش کیفیت نیکا شرکت پایش کیفیت نیکا ۱۳۹۸/۴/۲
79 سارا صحرانورد دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دکترا ۱۳۹۸/۴/۴
80 سید مجید محمدی کارشناسی ارشد ۱۳۹۷/۱۱/۲۰
81 احمد ستوده دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ۱۳۹۸/۴/۲۰
82 فرشته امینی دانشگاه تربیت مدرس سایر موارد ۱۳۹۸/۴/۲۵
83 مرضیه خیری سایر موارد ۱۳۹۸/۴/۲۴
84 فتانه بخشی دکترا ۱۳۹۸/۴/۲۶
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت:
http://ihepsa.ir/find.php?item=1.102.38.fa
برگشت به اصل مطلب